November's I Love My Car

Richard Sacks' 1952 Jaguar.
November 30, 2009 9:05:42 AM PST