Show Choir Showdown II

 <span class=meta>(Winners: Manteno Magic)</span>
May 11, 2012 7:30:57 AM PDT