PHOTOS: Alex Karras Family Photo Album

George Plimpton and the Karras men.
October 10, 2012 2:53:52 PM PDT